Затверджено наказом директора

ТОВ «ТД МЕШ»

№ 1  від 01 січня 2021 року

 

Правила надання послуги «Автозакладка»

Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім МЕШ»

 

 

1.                  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.      У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:

Абонентна плата – фіксований щомісячний платіж, визначений Тарифним планом, який сплачується Замовником Виконавцю за надання останнім Послуги.

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім МЕШ», код ЄДРПОУ 41932245, зареєстроване за адресою: 01042, м. Київ, бульвар  Марії Приймаченко, буд. 1/27, офіс 304/5

Додаткові послуги – послуги Виконавця, що не включені до Тарифного плану та які окремо замовляються і оплачуються Замовником (заміна елементів живлення у Пристрої, активація Пристрою після припинення надання Послуг тощо).

Замовник – особа, що уклала з Виконавцем Договір та споживає Послугу.

Інтернет-сайт – інтернет-ресурс Виконавця з доменною адресою: http://www.avtozakladka.com/

Особовий кабінет – персональна сторінка Замовника на Інтернет-сайті, призначена для керування Пристроєм Замовником та контролю останнім за споживанням Послуги.

Плата за Додаткові послуги – разова плата, що підлягає сплаті Замовником Виконавцю за надання останнім Додаткових Послуг.

Послуга – послуга «Автозакладка», що передбачає:

- забезпечення Виконавцем можливості передачі Пристроєм GPS-координат його місцезнаходження за допомогою мереж мобільного зв’язку на території України;

- забезпечення Виконавцем можливості керування Пристроєм Замовником (в межах доступного функціоналу Пристрою);

- організацію пошукових заходів щодо транспортних засобів, обладнаних Пристроєм, якщо такі були викрадені. Пошукові заходи тривають протягом 24-х годим з моменту повідомлення Виконавця про факт викрадення.

Пристрій – автономний пристрій, що призначений для визначення GPS координат місцезнаходження рухомого об’єкта, обладнаного таким пристроєм та передачі таких координат за допомогою мереж мобільного зв’язку.

Правила – ці правила надання послуги «Автозакладка» Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім МЕШ», які, одночасно, є договором, що регулює відносини щодо надання Послуги між Замовником та Виконавцем.

Тарифний план – затверджений Виконавцем документ, що встановлює обсяг Послуг та визначає порядок визначення їх вартості. Тарифний план оприлюднюється Виконавцем на Інтернет-сайті.

 

1.2.      Умови Правил визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства. Правила можуть бути змінені Виконавцем з обов'язковим повідомленням про це Замовників на Інтернет-сайті та у Особовому кабінеті.

1.3.      Послуга надається на підставі Правил, які, одночасно, є публічним договором, що укладається з кожною особою, що бажає його укласти. Текстом такого публічного договору є текст Правил та умови відповідного Тарифного плану, обраного Замовником. Зазначений публічний договір укладається шляхом надання Замовником згоди щодо споживання Послуги відповідно до умов описаних у Правилах. Така згода надається після придбання Пристрою у момент його активації у Особовому кабінеті.

1.4.      Правила є обов'язковими для виконання Виконавцем з моменту їх оприлюднення на Інтернет-сайті. Для Замовника Правила є обов'язковими лише з моменту активації Пристрою у Особовому кабінеті. Активація Пристрою Замовником зобов’язує останнього виконувати ці Правила.

1.5.      Послуга надається з моменту активації Пристрою у Особовому кабінеті і до моменту припинення її надання Виконавцем або до моменту відмови від споживання Послуги Замовником у порядку, визначеному Правилами.

1.6.      Активація Пристрою здійснюється шляхом внесення Замовником у Особовому кабінеті номеру IMEI Пристрою, контактного телефонного номеру мобільного зв’язку, особових даних Замовника та даних про транспортний засіб, якщо такий буде обладнано Пристроєм. Після внесення відповідних даних у Особовому кабінеті Замовником Виконавець надсилає на вказаний Замовником телефонний номер повідомлення про успішну реєстрацію IMEI Пристрою. Вказане повідомлення є підтвердженням успішної активації Пристрою.

 

2.            ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 

2.1.            Замовник зобов'язаний:

2.1.1.      При активації Пристрою внести у Особовому кабінеті правдиві дані про себе (та про транспортний засіб, якщо такий буде обладнано Пристроєм) та своєчасно повідомляти Виконавця про зміну таких даних шляхом внесення оновлених даних у Особовому кабінеті.

2.1.2.      Своєчасно сплачувати Абонентну плату та Плату за Додаткові послуги згідно зі встановленим у Правилах порядком розрахунків.

2.1.3.      Не втручатися в роботу Пристрою, в тому числі: не змінювати IMEI Пристрою, не здійснювати ніяких дій з SIM-карткою, якою обладнаний Пристрій.

2.1.4.      При користуванні Пристроєм на Послугами дотримуватися інструкції з експлуатації Пристрою.

2.1.5.      Не повідомляти іншим особам ідентифікатори доступу до Особового кабінету та місце знаходження Пристрою (якщо такий знаходиться у транспортному засобі Замовника).

2.1.6.      Для забезпечення збереження гарантії на Пристрій протягом гарантійного строку не здійснювати розбирання Пристрою (в тому числі для заміни елементів живлення). У разі виходу з ладу Пристрою або елементів живлення Пристрою протягом гарантійного строку на Пристрій Замовник зобов’язаний звернутися у сервісний центр Виконавця та надати останньому Пристрій для проведення відповідних Робіт. Ремонт Пристрою протягом гарантійного строку на Пристрій здійснюється Виконавцем без стягнення за це з Замовника окремої плати (за умови відсутності слідів втручання у Пристрій та дотримання Замовником правил експлуатації Пристрою). Заміна елементів живлення протягом гарантійного строку на Пристрій є Додатковою послугою та здійснюється Виконавцем за умови сплати Замовником Плати за таку Додаткову послугу.

2.2.            Замовник має право:

2.2.1.      Здійснювати керування Послугою за допомогою функціоналу, доступного у Особовому кабінеті.

2.2.2.      Змінювати особистий пароль доступу до Особового кабінету.

2.2.3.      Змінювати Тарифний план (здійснювати перехід з одного Тарифного плану на інший Тарифний план) за допомогою Особового кабінету. При цьому, Тарифний план зміниться відразу у момент, коли Пристрій вийде на черговий зв’язок з системою моніторингу Виконавця (періодичність зв’язку Пристрою з системою моніторингу Виконавця залежить від обраного Замовником Тарифного плану).

2.2.4.      У разі виходу з ладу елементів живлення Пристрою або самого Пристрою після закінчення гарантійного строку на Пристрій звернутися у сервісний центр Виконавця для замінити елементів живлення або ремонту Пристрою. Заміна елементів живлення Пристрою або його ремонт після закінчення гарантійного строку на Пристрій є Додатковою послугою та здійснюється Виконавцем за умови сплати Замовником Плати за таку Додаткову послугу.

2.2.5.      Замовляти Додаткові послуги відповідно до порядку, визначеного цими Правилами.

2.2.6.      Звертатися за телефоном у інформаційно-довідковий центр Виконавця за допомогою та з питаннями, що стосуються Послуги або Пристрою.

2.2.7.      За допомогою Особового кабінету або звернувшись до інформаційно-довідкового центру Виконавця повідомити Виконавця про викрадення транспортного засобу обладнаного Пристроєм та отримувати від Виконавця інформацію про здійснені щодо такого транспортного засобу пошукові заходи.

2.2.8.      Замовити у Виконавця Додаткову послугу «Додатковий пошук» у разі, якщо протягом 24 годин з дати повідомлення Замовника про викрадення транспортного засобу останній не був знайдений. Вказана Додаткова послуга надається Виконавцем за окрему плату.

2.2.9.      У разі отримання від Виконавця повідомлення про знайдення викраденого транспортного засобу з’явитися у повідомлене Виконавцем місце знаходження знайденого транспортного засобу протягом двох годин з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця. У разі, якщо Замовник не встигне протягом двох годин з’явитися до свого транспортного засобу, він зобов’язаний за телефоном зв’язатися з Виконавцем та узгодити відшкодування останньому витрат по оплаті подовженого очікування (понад 2 години) володільця транспортного засобу нарядом спеціалізованої організації, що надає послуги охорони та який узяв під охорону знайдений транспортний засіб до прибуття Замовника. У разі, якщо Замовник не з’явиться до свого транспортного засобу протягом двох годин з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця або не повідомить про згоду оплатити вищезазначені витрати по оплаті подовженого очікування, охорона знайденого транспортного засобу Замовника може бути припинена.

2.2.10.  За допомогою відповідного функціоналу Особового кабінету відмовитися від подальшого користування Послугою. У такому випадку припинення надання Послуги відбудеться у останній день того календарного місяця, у якому Замовник відмовиться від користування Послугою.

2.2.11.  Передати право отримання Послуги будь-якій третій особі (наприклад, при продажу транспортного засобу, обладнаного Пристроєм). У такому випадку Замовник зобов’язаний ознайомити особу, які він передає право користування Послугою, про умови її отримання, передати такій особі ідентифікатори доступу до Особового кабінету та внести зміни у відповідні особові дані у Особовому кабінеті, зазначивши там дані нового користувача. З моменту внесення даних про іншу особу – користувача Послугою у Особовому кабінеті Замовником стає та особа, відомості про яку будуть внесені у Особовому кабінеті. У такому разі до нового Замовника переходять усі права та обов’язки попереднього користувача Послугою.

 

3.            ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 

3.1.            Виконавець зобов'язаний:

3.1.1.      Цілодобово надавати Послугу, забезпечуючи при цьому періодичний (періодичність залежить від параметрів, що обрав Замовник в Особовому кабінеті) зв’язок між Пристроєм та власною системою моніторингу, а також забезпечуючи працездатність Особового кабінету та можливість керування Замовником Пристроєм (в межах доступного функціоналу Особового кабінету).

3.1.2.      Надавати Замовнику цілодобову консультаційну підтримку у разі звернення останнього за телефоном до інформаційно-довідкового центру Виконавця.

3.1.3.      Забезпечити здійснення пошукових заходів спеціалізованою організацією, що надає послуги охорони, у разі отримання від Замовника повідомлення про викрадення його транспортного засобу (якщо такий транспортний засіб обладнаний Пристроєм). Організація таких пошукових заходів здійснюється шляхом укладення Виконавцем договору про надання послуг охорони в інтересах третіх осіб (Замовників) зі спеціалізованою організацією, яка має ліцензію на надання охоронних послуг, та здійснення подальшої взаємодії з такою організацією у випадках отримання від Замовника повідомлення про викрадення транспортного засобу. Пошукові заходи щодо інших рухомих об’єктів, обладнаних Пристроєм, окрім транспортних засобів, Виконавцем не організовуються. Пошукові заходи здійснюються за умови, що Пристрій знаходиться у робочому стані та передає координати свого місцезнаходження, а також за умови, що дана послуга входить у Тарифний план, обраний Замовником.

3.1.4.      Негайно повідомити Замовника у разі якщо в результаті пошукових заходів викрадений транспортний засіб Замовника буде знайдено. При цьому, наряд спеціалізованої організації, залученої Виконавцем до пошуку транспортного засобу Замовника, після знаходження такого транспортного засобу, бере його під охорону до моменту приїзду Замовника до свого транспортного засобу.

3.1.5.      Здійснювати гарантійний та післягарантійний ремонт Пристрою, а також заміну його елементів живлення у разі звернення Замовника у сервісний центр Виконавця.

3.1.6.      Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданої Послуги.

3.1.7.      Приймати від Замовника звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

3.1.8.      Повідомляти Замовника за допомогою Особового кабінету про тимчасове припинення надання Послуги у разі закінчення коштів на особовому рахунку Замовника.

3.1.9.      Попереджати Замовника за допомогою Особового кабінету про припинення надання Послуги внаслідок прострочення Замовником оплати Послуги більше ніж на 20 днів не пізніше ніж за 7 днів до дати припинення надання Послуги.

3.1.10.  Відновити надання Послуги, тимчасово припиненої внаслідок несвоєчасної сплати Замовником Абонентної плати, у разі сплати Замовником усієї суми заборгованості. Таке відновлення надання Послуги здійснюється на протязі 3-х робочих днів сплати Замовником усієї суми заборгованості з моменту та лише протягом періоду тимчасового припинення надання Послуги.

3.1.11.  Надавати Додаткову послугу щодо відновлення надання Послуги, припиненої внаслідок несплати Замовником Абонентної плати, у разі отримання від Замовника відповідного звернення після припинення надання Послуги (за наявності технічної можливості) та за умови сплати Замовником заборгованості та сплати плати за таку Додаткову послугу у встановленому Виконавцем розмірі.

3.1.12.  Попередити Замовника про припинення діяльності з надання Послуги не пізніше ніж за три місяці до планованої дати припинення надання Послуги. Таке попередження здійснюється за допомогою розміщення Виконавцем відповідного повідомлення на Інтернет-сайті та у Особовому кабінеті.

3.2.            Виконавець має право:

3.2.1.      Змінювати умови Правил та/або Тарифних планів, за умови повідомлення Замовника про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті та повідомлення Замовника за допомогою Особового кабінету не пізніше, ніж за 7 днів до дня здійснення вищевказаних змін.

3.2.2.      Встановлювати нові Додаткові послуги, Тарифні плани, Плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за окремі Додаткові послуги.

3.2.3.      Залучати третіх осіб до надання Послуг (спеціалізовані організації, що надають послуги охорони, організації, що здійснюють телефонне обслуговування клієнтів тощо).

3.2.4.      Тимчасово припиняти надання Послуги у разі не сплати Замовником Абонентної плати у встановлені Правилами строки. При цьому, з моменту тимчасового припинення і до моменту припинення надання Послуги або до моменту відновлення надання Послуги (якщо Замовник до моменту припинення надання Послуги сплатить заборгованість) Виконавець здійснює нарахування Абонентної плати.

3.2.5.      Припиняти надання Послуги у разі прострочення сплати Замовником Абонентної плати більше ніж на 20 календарних днів. При цьому, з моменту припинення надання Послуги нарахування Абонентної плати припиняється.

3.2.6.      Припинити діяльність з надання Послуги, попередивши про це Замовника.

 

 

4.            ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1.            Абонентна плата за надання Послуги повинна бути сплачена до 1 числа розрахункового місяця. Замовник має право сплатити Абонентну плату наперед, але не більше ніж на 12 місяців.

4.2.            Плата за Додаткові послуги сплачується до надання таких Додаткових послуг.

4.3.            Оплату Послуги та Додаткових послуг Замовник може здійснювати: за допомогою відповідного функціоналу мобільного додатку «Avtozakladka», через Інтернет-сайт або систему інтернет-платежів. У разі появи інших способів оплати, Виконавець розмістить відповідне повідомлення на Інтернет-сайті.

 

5.            ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

5.1.            Виконавець не несе майнової відповідальності за викрадення транспортного засобу Замовника, обладнаного Пристроєм або за неможливість знайти такий транспортний засіб.

5.2.            У разі порушення Замовником умов експлуатації Пристрою протягом гарантійного строку на Пристрій (у тому числі самовільного розбирання Пристрою) Виконавець має право відмовити Замовнику у здійсненні гарантійного ремонту такого Пристрою.

 

6.            ІНШІ УМОВИ

 

6.1.            Окрім Інтернет-сайту, доступ до Особового кабінету Замовником можливий за допомогою мобільного додатку «Avtozakladka».

6.2.            Гарантійний строк на Пристрій становить 24 календарних місяців з дати продажу Пристрою.

6.3.            У відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає свою згоду Виконавцю на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання,адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення та обробку, в тому
числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника, що надана ним в процесі акцептування та активації Послуги, з метою, що пов’язана з виконанням цих Правил та наслідків їх виконання, або невиконання. Метою обробки персональних даних є ідентифікація особи як Замовника – отримувача Послуги Виконавця, у т. ч. у разі участі Замовника у будь-яких акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться Виконавцем. Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку персональних даних на невизначений строк без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

 

 

 

 

7.      КОНТАКТНІ ДАНІ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

7.1.            Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Меш»;

7.2.            Код ЄДРПОУ: 41932245;

7.3.            Адреса реєстрації: 01042, м. Київ, бульвар  Марії Приймаченко, буд. 1/27, офіс 304/5

7.4.            Телефон та e-mail сервісного центру: тел. +38 044 364 44 77,

e-mail support@avtozakladka.com.

7.5.            Телефон інформаційно-довідкового центру: +38 044 364 44 77